فرم درخواست همکاری با بیمه‌کاران

قبل از تکمیل فرم درخواست همکاری با ما لطفا متن زیر را با دقت مطالعه کنید:

شرایط عمومی

1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

2- متدین به دین اسلام و یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری به تائید مراجع ذیربط و عدم اشتهار به فساد اخلاقی

5- داشتن حداقل 18 سال برای تمام افراد متقاضی

شرایط اختصاصی

1- دارا بودن مدرک مرتبط با

2- آشنایی با زبان انگلیسی با توجه به نیاز مدیریت مربوطه

3- آشنایی باICDL و نرم افزار های کاربردی مربوطه

4- نداشتن تعهد استخدامی

5- داشتن تندرستی و سالمت کامل جسمانی و روانی به تائید پزشک معتمد شرکت

6- قبولی در مصاحبه ی تخصصی و سایر مراحل پذیرش

7-بومی در شهر مورد نیاز

8- تکمیل فرم درخواست همکاری با ما در همین صفحه